Tunceli Geyiksuyu Derneği
 Geyiksuyu ve Çevre Köyleri Derneği Ana Sayfa
  31 Ekim 2020 Cumartesi   

Tunceli Geyiksuyu ve Çevre Köyleri Kalkındırma ve Doğayı Koruma Derneği Tüzüğü

Yazdır...


Madde 1) Derneğin Adı ve Merkezi

a) Derneğin Adı:Tunceli-Geyiksuyu ve Çevre Köyleri Kalkındırma ve Doğayı Koruma Derneği'dir.
b) Derneğin Merkezi: Çırçır Mah. Zengin Sok. No: 42 Alibeyköy-Eyüp/İSTANBUL
Yönetim Kurulu, gerek ve ihtiyaç gördüğünde şubeler açabilecek, merkezin dışındaki yerlerde temsilci atayabilecektir.

Madde 2) Derneğin Amacı

Dernek, Geyiksuyu ve çevre köyleri halkından olup, yardıma muhtaç kimselere maddi ve manevi yardımda bulunmak, tüm üyelerin ve yöre insanın ekonomik ve sosyal ve kültürel bakımdan gelişimlerine katkıda bulunmak; Ortak yöresel kültürümüzün tanıtılması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak; Gelecek nesillerin topluma faydalı birer bireyolmasını, üretmeyi ve paylaşmayı, sevmeyi ve değerlerine bağlı olarak yaşamayı hedeflernek amacıyla kurulmuştur.

Madde 3) Dernekçe Sürdürülecek Faaliyetler

a) Derneğin kapsamındaki köylerin, mezraların ve halkının kalkınmasına yardımcı olmak.
b) Köylerimizin, mezralarımızın ve dernek Üyesi kişilerin ölüm, kaza, tabi afet gibi günlerinde, sosyal ve eko¬nomik yönden gereken yardımın sağlanmasına çalışmak.
c) Köyler ve mezralarımızdan başka yerlere göç eden kişilerin bulundukları yerlerde birbirlerine yakınlaş¬malarını sağlamak, aralarındaki bağların gÜçlendirilmesi için eğitsel, sportif, turizm, kültürel ve bilimsel fa¬aliyetler, geceler ve kır gezileri tertip etmek.
d) Köylerimizin yaşayan geleneklerini geliştirici, unutulmaya yüz tutmuş adet ve ananelerini tespit edip ma¬nevi ve kültÜrel yönden gerekli tedbirlerin alınmasına çalışmak.
e) Amaçlarının tahakkuku için diğer dernekler, belediyeler ve özel kuruluşlar ve çevre halkıyla olumlu ve uyumlu münasebetleri n tesis etmek.
f) Köylerimiz ve mezralarımızda bulunan eski eserleri imkan oranında bakım ve tamir etmek ,doğayı koruma ve sahiplenme bilincini geliştirmek için gerekli etkinlikleri gerçekleştirmek.
g) Köylerimiz ve mezralarımızda lüzüm görülen alt yapı tesisleri kurmak, işletmek, varolanıara ilave tesisle¬ri eklemek ve sosyal hizmetleri günün koşullarına göre yapmak.
h) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
i) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokÜmantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, ki¬tap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.
i) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlÜ teknik araç ve gereci, de¬mirbaş ve klrtasiye malzemelerini temin etmek.
j) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yUl1 dışından bağış kabul etmek.
k) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kÜltürel te¬sisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
1) Köylerimiz ve mezramız kökenlileri bir araya getirerek birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlayıcı lokal ve benzeri dinlenme tesislerinin açmak ve işletmek.
m) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya ver¬mek ve taşınmazlar Üzerinde ayni hak tesis etmek.
n) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görÜlmesi halinde, S072 sayılı Dernek ve Vakıflann Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda or,ak projeler yürütmek.
ö) Gerekli görÜlen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubeler ve temsilcilik açmak.
p) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan Ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sen¬dika ve benzeri demokratik kitle kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Madde 3) Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip. bulunan ve derneğin amaçve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden herkes bu dernege üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu. dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul. veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve  sonuç yazıyla başvurusahibine bildirilir
Başvurusu kabul edılen uye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedılır,
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye
olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.  
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Madde 4) Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 5) Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1- Dernek tüzüğüne aykın davranışlarda bulunmak,
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödemernek,
4- Dernek organlarınca verilen kararlara u ymamak.
5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karan ile üyelikten çtkarılır.
Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kuru la itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çtkarma hakkında son kararı verir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 6) Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,

Madde 7) Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı Ve Toplantı Usulü

Kurul, Genel derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı is¬teği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantl'yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belir¬tilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırak¬ma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı
Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerm salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle  toplantının ertelenmesi durumun
da ikinci toplantıd.a çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı. Yönetim ve denetim kurulları uye tam sayısının ıkı katından az olamaz.  
Toplantı Usulü  
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı fe¬cek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca  görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halin¬de de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylarnalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yöne¬tim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim et¬mekten sorumludur.

Madde 8) Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri


Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 9) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçilmesi,
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görÜşÜlmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması husu¬sunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek günde¬lik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştınlması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki ve¬rilmesi,
9- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10- Derneğin vakıf kurması, 11- Derneğin fesih edilmesi,
12- Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerileri incelenip karara bağlanması, 13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen r:liğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden  alabilir.

Madde 10)Yönetim Kurulunun Teşkili,Görev ve Yetkileri


Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca. gizli  oyla seçilir.
Yonetım kurulu, seçımden sonraki ilk toplantısında bır kararla gorev boluşümu yaparak başkan ,başkan yar-
 dımcısı, sekreter, sayman ve üye yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrıbbilir.Üye tamsayısının ya-
rısından bir fazlasının hazır bulunması ile topbnır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1- Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel ku¬rula sunmak,
3- Demeğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulonayına sunmak
4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis et¬tirmek,
5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak 6- Genel kurulda alınan kararlan uygulamak,
7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzen¬lemek, toplandığında genel kurula sunmak
8- Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkanlma hususlarında karar vermek.
10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde 11) Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri


Denetim kurulu üç asıl üç yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oyalan denetim kurulu başkanı olur.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğÜne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandı¬ğında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 12) Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 5 YTL, yıllık olarak da 60 YTL aidat alınır. Bu miktarları ar¬tırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, nişan, sünnet, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükÜmlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faali¬yetlerden elde edilen kazanclar.
7- Diğer gelirler.

Madde 13) Derneğin Defter Tutma Esas ve Usplleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brÜt gelirin 2007 yılı için 800 Bin YTL'yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden bfışlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesapdöneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse takip eden yıldan itibaren işletma hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
 Derneğın tıcari işletmesi acılması durumunda, bu ticari işletme icin, ayrıca Vergi Usul kanunu  hükumlerine göre defter tutulur.  
 Kayıt Usulu    
Derneğin defter ve kayıtları DerneklerYönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Tutulacak Defterler Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı top¬lantıya katılan Üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe Üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu defte¬re işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen ev¬rakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktı¬sı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yer¬ler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşÜrülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve dÜzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defter(' Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uy¬gulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler mÜdürlüğüne veya no¬tere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdi¬ki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK¬16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 14) Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri Gelir ve gider belgeleri
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 7'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hÜkümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13 'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK- 14 'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-lS'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.
 Alındı Belgeleri  ,
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından~u alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hukumlerine gore hareket edilir.  

Yetki Belgesi   
 
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler. yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğratlarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK –9 da örneği bulunan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından Üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gÜn içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adbrına dÜzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hÜkÜmle¬rine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi Defterler hariç olmak Üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen sÜreler saklı kalmak Üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 15) Beyanname Verilmesi
Demeğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Der¬nekler Yönetmeliği EK-21 'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mÜlki idare amirliğine verilir.

Madde 16) Bildirim Yükümlülüğü      
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; Genel Kurul Sonuç Bildirimi Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı ömeği, 2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.
Taşınmazların bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuzgÜn içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK A'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yuı:t dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, eks¬tre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zo¬nınludur.
Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Birlikte YürÜtülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görevalanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yÜrÜttÜğü ortak projelerle ilgili ola¬rak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. Değişikliklerin bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gÜn içinde mÜlki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişik te tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içınde, genel kurul sonuç bildirımi ekinde mülki idare amirliğine bildirilır.

Madde 17) Derneğin İç Denetimi  

Dernekte genel kuruL. yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabilecegi gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul. yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim ya:pılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetım kurulu tarafından en geç yılda bir defa dernegin denetimi gerçekleştirilir.

Madde 18) Derneğin Borçlanma Usulleri

"Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kuru¬lu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme gÜçlÜğüne dÜşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 19) Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan Üyelerin 213 çoğunlu¬ğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğun¬luk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan Üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları Üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişkliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan Üyelerin oylarının 2/3 'ü 'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 20) Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda ço¬ğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan Üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyele¬rinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendi¬liğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütÜn işlemlerde dernek adında "tasfiye halinde  Derneği" ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması dunımun¬da alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tÜm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derne¬ğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla Üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tÜm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mÜlki idare amiriiklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek sÜreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Demeğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını mÜteakip tasfiye kurulu ta¬rafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bil¬dirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu Üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 21) Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda' Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükÜmleri uygulanır.

Geçici Madde I-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve deenekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyelerine aşağıda belirtilmiştir.

Kurucu ve Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı T.C. Kimlik No'su Yerleşim Yeri
Cemal Yılmaz XXXXXXXXXXX Göktürk Beldesi, Çamlık Cad. No:19.D:6 Eyüp-İstanbul
Nazım Çınar XXXXXXXXXXX Derya Sok. B/34, Kat: 6 D: 25 Beylikdüzü - İstanbul
Aziz Polat XXXXXXXXXXX Soğanlı Mah. Afşin Sak. Güven Apt. 24/ Bahçelievler- İstanbul
Alişan Çelik XXXXXXXXXXX Karadolap Mah. Çıkrık Sak. Munzur Apt No: 4 D: 1 i Alibeyköy/Eyüp-İstanbul

Mehmet Aydın

XXXXXXXXXXX Deniz Köşkler Mah. Şanlı Sak. 18/4 Avcılar-İstanbul
Mustafa Bozkurt XXXXXXXXXXX Mimar Sinan Cad. Eser Apt. No: 21/8 Soğanlı/Balıçelievler- İstanbul
Ali Tunç XXXXXXXXXXX Zübeyde Hanım Mah. Kazımbekir Cad. No: 65/8 Gaziosmanpaşa-İstanbul

 

 

 

 

 

 

Madde 22) İş bu tüzük 22 (Yirmiki) maddeden ibarettir. 

 Tunceli Geyiksuyu Association
Üyelik
Bu öğeyi Düzenle Üyelik Şartları
Bu öğeyi Düzenle Üyelik Formu
Yapabilecekleriniz
Bu öğeyi Düzenle Bağış
Bu öğeyi Düzenle Gönüllü Çalışma
Bu öğeyi Düzenle Gençlik Grubu
İlgili Linkler
Bu öğeyi Düzenle Tunceliler Dernekleri Fedarasyonu
Bu öğeyi Düzenle Geyiksuyu Facebook Grubu
Üye Giriş
:
:
Üye Ol
Şifreyi Gönder
   Rainbow Türkiye Bilişim Teknolojileri Ana Sayfa - İletişim - Bize Yazın - Site Haritası
Geyiksuyu.org - [email protected] - www.Geyiksuyu.org